• શ્રીબાઇ માતાજીના મંદીર નુ નવનિર્માણ કાર્ય હાથ ધરવામા આવેલ છે જ્ઞાતિ જનોએ યથાયોગ્ય સહકાર આપવા નમ્ર વિનંતિ.
shribai

શ્રીસોરઠિયા પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ શ્રીબાઇ આશ્રમ - તાલાલા(ગીર)

banner

આશ્રમ સંચાલક સમિતિ

  • image

    પ્રમુખશ્રી

    શ્રી ગોકળભાઇ કે. ડાભી

    મુકામ: સીમાર, તાલુકો: વેરાવળ, જિલ્લો: ગીર સોમનાથ

Subscribe Our Newsletter