• શ્રીબાઇ માતાજીના મંદીર નુ નવનિર્માણ કાર્ય હાથ ધરવામા આવેલ છે જ્ઞાતિ જનોએ યથાયોગ્ય સહકાર આપવા નમ્ર વિનંતિ.
shribai

શ્રીસોરઠિયા પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ શ્રીબાઇ આશ્રમ - તાલાલા(ગીર)

banner

સંસ્થાની પ્રવ્રૂતિઓ /તહેવારો

img

મેડિકલ સહાય

02-06-2017

સંસ્થા દ્રારા સમાજના જરૂરીયાતમંદ લોકોને આકસ્મિક સંજોગોમાં તેમજ બિમારીમા સંસ્થા દ્રારા નિયત કરેલ રકમ મુજબ આર્થીક તેમજ મેડિકલ સહાય આપવામા આવે છે.

Subscribe Our Newsletter