• શ્રીબાઇ માતાજીના મંદીર નુ નવનિર્માણ કાર્ય હાથ ધરવામા આવેલ છે જ્ઞાતિ જનોએ યથાયોગ્ય સહકાર આપવા નમ્ર વિનંતિ.
shribai

શ્રીસોરઠિયા પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ શ્રીબાઇ આશ્રમ - તાલાલા(ગીર)

banner

સંસ્થાની પ્રવ્રૂતિઓ /તહેવારો

img

વિના મૂલ્યે નેત્રયજ્ઞ

02-06-2017

સંસ્થા દ્રારા મહિનાના ત્રીજા બુધવારે સાર્વજનિક વિના મૂલ્યે નેત્રયજ્ઞ કેમ્પ તેમજ નિદાન કેમ્પ યોજવામા આવે છે. આ કેમ્પમા ઓપરેશન, દવા, ચશ્મા , નેત્રમણી વગેરેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ આપવામા આવે છે.

Subscribe Our Newsletter