• શ્રીબાઇ માતાજીના મંદીર નુ નવનિર્માણ કાર્ય હાથ ધરવામા આવેલ છે જ્ઞાતિ જનોએ યથાયોગ્ય સહકાર આપવા નમ્ર વિનંતિ.
shribai

શ્રીસોરઠિયા પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ શ્રીબાઇ આશ્રમ - તાલાલા(ગીર)

banner

અમારા કાર્યક્રમો

જ્યોતિ રથ યાત્રા

શ્રી અખિલ સોરઠિયા પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ શ્રીબાઇધામ તાલાલા (ગીર) અને શ્રી સોરઠિયા પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ મંડળ રાજકોટ ના સંયુક્ત ઉપક્રમે શ્રીબાઇ માતાજીની " જ્યોતિ રથ યાત્રા " નું આયોજન કરવામા આવેલ છે. આ જ્યોતિ રથ યાત્રાનું પ્રસ્થાન તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૬ અને શનિવારના રોજ રાજકોટ મુકામે થી કરેલ.

વાર્ષિક સંમેલન

સંસ્થાનું વાર્ષિક સંમેલન દર વર્ષે યોજવામા આવે છે.

સમુહલગ્ન

સંસ્થા દ્વારા દર વર્ષે વસંત પંચમીના રોજ સમુહલગ્નનું આયોજન કરવામાં આવે છે

Subscribe Our Newsletter