• શ્રીબાઇ માતાજીના મંદીર નુ નવનિર્માણ કાર્ય હાથ ધરવામા આવેલ છે જ્ઞાતિ જનોએ યથાયોગ્ય સહકાર આપવા નમ્ર વિનંતિ.
shribai

શ્રીસોરઠિયા પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ શ્રીબાઇ આશ્રમ - તાલાલા(ગીર)

અમારો સંપર્ક

  • હીરણ નદી ના કાંઠે ગુજરાત (ભારત)

    .
    મુ: તાલાલા(ગીર), તાલુકો : તાલાલા(ગીર),
    જિલ્લો: ગીર સોમનાથ, પિન કોડ: 362150
  • (૦૨૮૭૭) ૨૨૨૩૭૨.
  • ShreeyadeAsharam@gmail.com